ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

ติดต่อเรา

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

หมู่บ้าน Wuxi, Zhongluotan Town, Baiyun, Guangzhou, Guangdong

หมู่บ้าน Wuxi, Zhongluotan Town, Baiyun, Guangzhou, Guangdong

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@hotmail.com

zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

ดาวน์โหลด

  • ดาวน์โหลด

    การติดตั้งตารางกรอบโลหะ

  • ดาวน์โหลด

    แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ

ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD