gtag('config', 'AW-929035118');
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

English

ติดต่อเรา

+ 86-13302388256

+ 86-13302388256

020-62107082

020-62107082

หมู่บ้าน Wuxi, Zhongluotan Town, Baiyun, Guangzhou, Guangdong

หมู่บ้าน Wuxi, Zhongluotan Town, Baiyun, Guangzhou, Guangdong

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@supplierslab.com

zhihaolab@hotmail.com

zhihaolab@hotmail.com
  • ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD

ห้องฉุกเฉินและห้องล้างตา

อุปกรณ์เหล่านี้สามารถล้างหรืออาบน้ำในกรณีฉุกเฉินเมื่อสารเคมีอันตรายสาดไปที่ร่างกายของพนักงานตาและดวงตา หน้าที่หลักคือการหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากสารเคมี ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องควรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเพื่อป้องกันแรงงาน
ZHIHAO LABORATORY FURNITURE LTD